Sergey Kuryokhin

Photos from Sergey Letov archive

1982-1989


Sergey Kuryokhin, Sergey Letov, Viktor Tsoy, Boris Grebenshchikov, Valentina Goncharova, Mikhail Zukov. Photo

The first meeting - stage performance of Kuryokhin and Letov: Viktor Tsoy, Valentina Goncharova, Sergey Kuryokhin, Boris Grebenshchikov, Sergey Letov, Mikhail Zhukov. Leningrad, The House of Architect, 1982

Sergey Letov, Gayvoronsky, Sergey Kuryokhin, Igor Butman. Photo

Jam sesion at Petra Lavrova street, 5 Leningrad, 1983. S. Sergey Letov, Sergey Kuryokhin, Gayvoronsky, V. Boluchevsky, Igor Butman

Sergey Letov. Photo

Jam sesion at Petra Lavrova
street, 10, Leningrad, 1983. Sergey Letov

Sergey Kuryokhin, Gennady Saharov, Sergey Letov. Photo

Sergey Kuryokhin, Sergey Letov and Gennady Sakharov in Sverdlovsk, 1986

Sergey Kuryokhin, Gennady Saharov, Sergey Letov. Photo

Sergey Kuryokhin, Gennady Sakharov and Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986

Sergey Kuryokhin in Sverdlovsk. Photo

Sergey Kuryokhin plays piano in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with Sergey Letov in Mining Institute

Sergey Kuryokhinplays piano in Sverdlovsk. Photo

Sergey Kuryokhin plays piano in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S. Letov in Mining Institute

Sergey Letov in Sverdlovsk. Photo

Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S Sergey Kuryokhin in Mining Institute

Sergey Letov in Sverdlovsk. Photo

Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S.Kuryokhin in Mining Institute

Sergey Letov in Sverdlovsk. Photo

Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S. Kuryokhin in Mining Institute

Sergey Letov, Sergey Kuryokhin. Sverdlovsk. Photo

Sergey Kuryokhin in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S. Letov in Mining Institute

Sergey Letov and Sergey Kuryokhin in Sverdlovsk

Sergey Kuryokhin in Sverdlovsk, 1986. Performance in a duet with S. Letov in Mining Institute

Sergey Kuryokhin and Sergey Letov. Moscow. Photo

Kuryokhin and Letov,  performance of the duet at Sverdlov Club, Moscow, 1986

Sergey Kuryohin and Sergey Letov. Moscow. Photo

Kuryokhin and Letov,  performance of the duet at Sverdlov Club, Moscow, 1986

Sergey Kuryokhin, Sergey Letov play saxophones. Moscow. Photo

Kuryokhin and Letov play saxophones,  performance of the duet at Sverdlov Club, Moscow, 1986

Sergey Letov and Sergey Kuryokhin play saxophons. Moscow. Photo

Kuryokhin and Letov play saxophones,  performance of the duet at Sverdlov Club, Moscow, 1986

Sergey Kuryokhin and Sainkho Namchylak, 1989

Sergey Kuryokhin and Sainkho Namchylak, Leningrad 1989