Photos of Sergey Kuryokhin from Sergey Letov archive

Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986.

Performance in a duet with S.Kuryokhin in Mining Institute.
"Pranayama"


Sergey Letov