Photos of Sergey Kuryokhin from Sergey Letov archive

Sergey Kuryokhin (lefts) and Sergey Letov (rights), Sverdlov Club, Moscow, 1986


Photo: Sergey Kuryokhin and Letov Sergey


Sergey Kuryokhin Sergey Letov