Photos of Sergey Kuryokhin from Sergey Letov archive

Sergey Letov in Sverdlovsk, 1986

Performance in a duet with S.Kuryokhin in Mining Institute


Sergey Letov