Sergey Letov Photo links

Michael Valentine - London Jazz Festival photo 1 | photo 2

Andrew V. But'ko - hiero.ru

Olga Chumachenko - "The Flock"

Vladimir Lupovskoy - "The Flock"

Ignat Solovey (Dyor)