At 9pm After Lockdown

At 9pm After Lockdown. Olesya Rostovskaya -Theremin, Vladimir Goloukhov - MIDI-vibraphone, Sergey Letov - wind synthesizers - at Mutabor, Moscow, August 1, 2020
At 9pm After Lockdown. Olesya Rostovskaya - Theremin, Vladimir Goloukhov - MIDI-vibraphone, Sergey Letov - wind synthesizers - at Mutabor, Moscow, August 1, 2020